2018-02-09
Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej Nieszawa, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2018r.
ZAPROSZENIE

     
    Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                       (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz § 11 ust. 3 Statutu Miasta Nieszawa zawiadamiam, że w dniu 16 lutego  2018 r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej Nieszawa.
 Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
4.    Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji.
5.    Zapytania mieszkańców.
6.    Interpelacje i zapytania Radnych.
7.    Sprawozdania Komisji Rady.
8.    Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska
w sprawach:
1)    przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów  inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa,  poprzez  wymianę  istniejących  źródeł  ciepła  zasilanych  paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na inne źródła ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji  do  dofinansowania oraz   trybu postępowania  w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,”
2)    przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej Nieszawa za rok 2017,
3)    przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Nieszawa za rok 2017,
4)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Nieszawa na rok 2018,
5)    przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Nieszawa na rok 2018,
6)    zmian  Uchwały  Nr XXVIII-185/17 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2018r,
7)    zmian Uchwały Nr XXVIII-186/17 z dnia 22 grudnia 2017r.  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029,
8)    w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nieszawa na rok 2018,
9)    uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.,
 
10.    Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Nieszawa.
11.    Interpelacje i zapytania Radnych.
12.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
13.    Zamknięcie XXIX sesji Rady Miejskiej Nieszawa.